Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Moravskoslezský region se zajímá o koncept smart city

12.6.2017 O koncept chytrých měst a obcí je stále více zájem po celé ČR. Svědčí o tom i školení s názvem „Koncept smart city – smysl a praktické využití“, které 8. června 2017 realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, jako projekt na klíč pro ostravskou Agenturu pro regionální rozvoj. Mezi dvaceti registrovanými účastníky z veřejného i soukromého sektoru v Moravskoslezském kraji nechyběl ani host ze Slovenska. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce.

V prvním bloku semináře získali účastníci nejprve obecný pohled na smart city jako koncept strategického řízení města, obce či regionu, při němž jsou využívány moderní technologie takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými oblastmi činností. Cílem je zvýšit kvalitu života občanů v daném městě, tím zvýšit jeho atraktivitu pro bydlení a podnikání, a tím následně zvýšit jeho ekonomickou úroveň. „Chytré“ technologie tedy nejsou cílem, nýbrž prostředkem k dosažení tohoto cíle.

Účastníci byli dále uvedeni do ekonomické problematiky smart city na úrovni vrcholového strategického dokumentu a rozvojových projektů, které mohou být svojí povahou buďto investiční, tedy pracující s osvědčenými a technicky způsobilými řešeními, nebo vývojové či inovační, kde se moderní technologie teprve zkoušejí a město tak slouží jako „živá laboratoř“. Nepochopení tohoto rozdílu může vést k nepříjemným nedorozuměním, jak ukazuje příklad elektrobusů v Berlíně – nutné testy vozidla a související odstavení z provozu v rámci vývojového projektu zde byly neodbornou veřejností považovány za nedostatky již odzkoušené technologie a vyvozovány z toho mylné závěry.

Celým ekonomickým blokem se prolínaly poznatky konzultantů, které se ostatně neomezují jen na koncept smart city: Neexistuje kámen mudrců ani perpetuum mobile – nelze vyrobit z ničeho něco a nic není zadarmo. Dotace sice nabízejí „něco za nic“, ovšem – obrazně řečeno – jako společenskou hru s nejistými vítězi a poraženými, jak ukazují například výsledky 20. výzvy IROP. Nikdo nepodniká pro ztrátu, ale spolupráce se soukromým sektorem (finančním či průmyslovým) nabízí jasný a vyvážený zákaznický vztah.

Ve druhém bloku semináře byli účastníci provedeni základními „pilíři“ smart city: inteligentní mobilitou, inteligentní energetikou a službami a využíváním informačních technologií. Tyto oblasti se navzájem prolínají – využití internetu věcí u parkovacích systémů je například stejně tak otázkou informatiky jako součástí řešení městské mobility, které se neomezuje pouze na „alternativní“ pohony vozidel. V souvislosti s inteligentní mobilitou bylo prezentováno město Ostrava jako české centrum excelence pro elektrobusy, které zde v pravidelném provozu úspěšně slouží od roku 2010.

Nakonec byla na příkladu odpadového hospodářství ve města a svozu dopadů ukázán komplexní průřezový problém smart city, který zasahuje do všech uvedených oblastí smart city, a nejde tedy jen o pouhé „chytré“ nádoby na odpadky – viz příklad projektu v norském Stavangeru.

V diskusích k jednotlivým tématům potvrdili účastníci dobré zkušenosti ze zavádění moderních technologií (například zmíněné podzemní kontejnery na komunální odpad). Uvítali i nové poznatky z prezentovaných případových studií, zejména Mobilní rozhlas pro komunikaci vedení města s občany (blíže k němu viz prezentace z konference Smart city v praxi II) nebo pozitivní účinky správně voleného veřejného osvětlení hřišť na zdravé návyky dětí i rodičů z případové studie projektu v Uppsale. Zároveň vnímali potřebu komplexního řešení problému, aby nezůstalo jen u jednotlivostí. Během celého školení poukazovali účastníci na nutnost průběžného vzdělávání a osvěty na úrovni široké veřejnosti i politického zastoupení měst a obcí.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Zelená infrastruktura v Drážďanech dává městu život

6.6.2017 Cílevědomě rozvíjená zelená infrastruktura je jedním z nezastupitelných prvků smart city. Saská metropole Drážďany je v tomto směru názorným příkladem hodným následování. Zelená infrastruktura zde podporuje základní funkce života ve městě, podtrhuje jeho historické prvky a zahlazuje následky druhé světové války. O podrobnostech se můžete dočíst ve studentské odborné práci Kateřiny Slavíkové z Mendelovy univerzity, která Vás provede zelenou infrastrukturou tohoto zajímavého města. Práce je ke stažení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Seminář Čistá mobilita v chytrém městě: česká města mají zájem o nová řešení

3.4.2017 V poslední březnový den 2017 se v Praze konal první ze série seminářů MMR ČR pro rok 2017 k problematice konceptu smart city a jeho implementace, tentokrát věnovaný městské mobilitě. Pod názvem „Čistá mobilita v chytrém městě“ jej jako vzdělávací projekt realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Mezi cca 30 registrovanými účastníky převažovali zástupci municipalit a městských služeb včetně dopravních podniků, nechyběl však ani představitel Úřadu vlády ČR nebo zástupci průmyslu. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce.

Celý článek zde


Konference Smart city v praxi II: chytré technologie se zabydlují, od „feudálních“ dotací ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru

24.3.2017 Jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2017 proběhla 21. března 2017 odborná konference Smart city v praxi II, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj a Sdružení dopravních podniků ČR. Konference byla, stejně jako její první běh před rokem, zaměřena především na ty, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Tomu odpovídala i struktura cca 190 účastníků konference. Většina z nich pocházela z municipalit a městských organizací, zastoupen byl i průmysl, rozvojové agentury a další zájemci o téma smart city z praktického pohledu. Celý článek zde

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services