Přečtěte si: Konference Smart city FOR ARCH je připravena

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Pojištění ve veřejném sektoru – jistota v klidné i neklidné době

Rozhovor s Pavlem Seidlem z ČSOB, specialistou pro klienty veřejného sektoru

26.5.2020 Jak praví klasik, člověk riskuje už tím, že se narodí. Jedním ze způsobů, jak významně snížit riziko, je jeho pojištění. To platí pro jednotlivce, pro soukromé firmy i pro města a další subjekty ve veřejném sektoru. Významnou roli přitom může sehrát zkušený pojišťovací makléř. O jeho roli a o dalších užitečných zkušenostech při pojišťování ve veřejném sektoru zde budeme hovořit s Pavlem Seidlem, specialistou pro klienty veřejného sektoru z Československé obchodní banky, do jejíž skupiny patří i společnost ČSOB Pojišťovací makléř.  

Nepoučenému laikovi se může pojišťovací makléř jevit jako vcelku zbytný mezičlánek mezi pojišťovnou a pojištěným. V čem vlastně spočívá práce pojišťovacího makléře a její přidaná hodnota pro pojištěného?

Pojišťovací makléř není jen mezičlánkem, který sjedná pojistku. Není to agent žádné pojišťovny, ale zástupce a poradce klienta, který hájí zájmy obce ve vztahu k pojišťovnám. Obce by se měly zaměřit na oblast analýzy rizik, možnosti jejich krytí a pochopitelně na transparentní výběr pojistitele. A zde právě hraje důležitou a nezastupitelnou úlohu kvalitní pojišťovací makléř, který má zkušenosti s pojištěním majetku, odpovědnosti i velkých rizik a nabízí komplexní služby v oblasti řízení rizik a pojištění. Od prvotních analýz a sestavení pojistného programu přes odbornou pomoc při zadání a vyhodnocení tendru až po likvidaci pojistných událostí. Výběr pojišťovacího makléře, který hájí v oblasti pojištění zájmy obce je proto klíčový pro zajištění kvalitní pojistné ochrany obce.

Jaké jsou nejčastější druhy pojištění pro typické město či obec a proč se při nich vyplatí využít služeb pojišťovacího makléře?

Těžiště stále spočívá v pojištění majetku obcí. Ty však mnohdy platí za pojištění více, než by musely, a na druhé straně mají sjednán nedostatečný rozsah krytí a dalších parametrů. Pojišťovací makléř dokáže navrhnout pojistný program tak, aby odpovídal potřebám a specifikům konkrétní obce. Někdy se na pojištění obce podílí formou soupojištění více pojišťoven. To je další důvod, proč je role makléře v celém procesu zajištění pojistné ochrany nezastupitelná.

Jaké jsou podmínky úspěchu při spolupráci pojišťovacího makléře a města?

Je to průběžná spolupráce specialistů pojišťovacího makléře se zástupci majetkového odboru obce při prvotní analýze rizik a sestavování pojistného programu. Správné nastavení pojistné ochrany totiž vyžaduje na jedné straně úplné a správné informace o majetku obce, jeho charakteru či umístění a na druhé straně odborný pohled makléře pro správné stanovení limitů a dalších klíčových parametrů pojištění. Zohledňuje se také škodní historie, zkušenosti obce z minulosti nebo realizovaná zábranná (například protipovodňová) opatření.

Jaké jsou naopak nejčastější chyby, které podle Vašich zkušeností mohou při takovéto spolupráci nastat?

Nejčastější chybou je nesprávné stanovení pojistné hodnoty majetku. Díky tomu pak dochází k podpojištění, což vede v případě škody ke krácení pojistného plnění. Obec pak nedostane zaplacenu celou výši škody, kterou utrpěla. A to je právě jeden z hlavních důvodů, proč je spolupráce pracovníků makléře a obce tak důležitá.

Proč je vlastně ve skupině ČSOB společnost zaměřená na pojišťovací makléřství – jaká je symbióza mezi bankou a pojišťovnictvím? A jaký tato symbióza přináší užitek městům jako pojištěným?

Úlohou ČSOB Pojišťovacího makléře je zajištění služeb v oblasti řízení rizik a pojištění pro klienty skupiny ČSOB. Makléř se stará o to, aby klienti banky i dalších společností skupiny měli správně nastavenou pojistnou ochranu. V případě nenadálé události, která poškodí klienta banky a omezí nebo zastaví jeho činnost, jsou ohroženy i zájmy banky, která tohoto klienta například financuje. Klient i banka jsou tedy v tomto takříkajíc na jedné lodi a je jejich společným zájmem aby pojištění fungovalo tak, jak má a eliminovalo dopad neočekávaných škod.

ČSOB Pojišťovací makléř spolupracuje s celkem dvanácti různými pojišťovnami zvučných jmen. K čemu je dobrá takováto diverzifikace – znamená to, že takříkajíc každá pojišťovna je na něco lepší a na něco horší?

Pojišťoven je dokonce více. ČSOB Pojišťovací makléř spolupracuje s celým českým pojistným trhem i s významnými zahraničními pojistiteli a zajistiteli. A jedním z důvodů je právě i specializace pojistitelů, kdy každý umí lépe pojistit nějaké riziko či předměty. Dalším důvodem pak jsou kapacity jednotlivých pojistitelů, kdy je při pojištění velkých rizik někdy potřeba spojit síly více pojistitelů, aby bylo možné pokrýt konkrétní riziko. To je již zmíněné soupojištění.

Jaké vidíte trendy v oblasti pojištění ve veřejném sektoru do budoucna?

Všechny oblasti – a veřejnou správu velmi významně – ovlivňuje legislativa v oblasti ochrany osobních údajů. Ve spojení s neustále postupující elektronizací a digitalizací bude nabývat na významu tzv. pojištění kybernetických rizik, které právě oblast GDPR pokrývá.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně zdaru.

Jakub Slavík

ČSOB je generálním partnerem konference Konference Smart city FOR ARCH, která se koná 25. září 2020 na výstavišti Praha-Letňany  jako doprovodný program veletrhu FOR ARCH:

POZVÁNKA: Konference Smart city FOR ARCH sdružená s konferencí Smart city v praxi V

Dne 25. září 2020 se na výstavišti Praha-Letňany koná konference Smart city FOR ARCH, doprovodný program veletrhu FOR ARCH. Tato konference je sdružena s konferencí „Smart city v praxi V“ připravovanou na březen 2020. Konference je zaměřená na komunální politiky, řídící pracovníky a specialisty na úrovni měst, obcí a regionů a jejich veřejných služeb, kteří rozhodují o realizaci konceptu smart city a sami se na ní aktivně podílejí. Obsah konference vychází ze základního pojetí smart city jakožto konceptu strategického řízení města, obce či regionu, při němž jsou využívány moderní technologie spolu se zelenou infrastrukturou s cílem zvýšit kvalitu života občanů, tím zvýšit atraktivitu daného sídla pro bydlení a podnikání, a následně tak zvýšit jeho ekonomickou úroveň. Důraz je přitom kladen na systematický přístup a strategický pohled. 

Více informací a program konference zde


 Přečtěte si také:

Příběh ze života o Rozumném Městě, Smart Kocourkově a strategii smart city

20.3.2020 Využívání rozmanitých chytrých pomocníků začíná strategií smart city. Budeme Vám zde vyprávět příběh o dvou městech a jejich strategiích smart city, s nimiž jsme se setkali během naší konzultační práce. Příběh ukazuje dva zcela odlišné přístupy ke konceptu smart city a vytváření jeho strategického dokumentu – rozumný a, řekněme, méně rozumný. Nechceme tu chválit jedno město a pranýřovat druhé, nýbrž ukázat, v čem je problém a v čem je vtip. Městům jsme proto dali fiktivní názvy Rozumné Město a Smart Kocourkov. Jejich příběhy ale fiktivní nejsou – jsou ze života. Nanejvýš jsme je tu a tam trochu zjednodušili, abychom pro samé stromy nepřestali vidět les.

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - druhé vydání

V březnu 2020 vyšla brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, druhé vydání. Najdete zde opět příběhy o moderních technologiích ve službách měst a obcí, a také příběh ze života o Rozumném městě, Smart Kocourkově a strategii smart city. Je to příběh z konzultační praxe konzultační firmy provozující tento portál. Rozumné Město a Smart Kocourkov jsou fiktivní názvy dané skutečným městům. Jak název napovídá, tento příběh ukazuje dva zcela odlišné přístupy ke konceptu smart city a vytváření jeho strategického dokumentu – rozumný a, řekněme, méně rozumný. Články z této brožury také publikujeme na našich portálech. 

Celá brožura – druhé vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php

Copyright © 2012 – 2020 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services