Přečtěte si: Pozvánka na odbornú konferenciu „Smart city v praxi ELO SYS 2019“

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

OECD hodnotila životní prostředí v ČR: ochrana přírody je nadprůměrná, velkým problémem zůstává doprava a fosilní paliva v domácnostech

19.7.2018 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) po 13 letech hodnotila stav, vývoj a politiky v oblasti životního prostředí České republiky, tzv. EPR – Environmental Performance Review. Výsledky publikoval v červenci 2018 Státní fond životního prostředí. Zatímco přezkum ekonomiky ČR probíhá každé dva roky, hodnocení politik životního prostředí proběhlo naposledy v roce 2005 a jeho závěry jsou tak pro ČR velmi přínosné.

Od roku 2005 Česká republika významně pokročila v ochraně životního prostředí a podle hodnocení OECD se státu daří vyvažovat mimořádně rychle rostoucí ekonomický růst a jeho dopady na životní prostředí, které s sebou hospodářská činnost přirozeně nese. Zároveň však OECD dodává, že část populace je stále dlouhodobě vystavena znečištění ovzduší. Největší problémy v oblasti kvality ovzduší nadále způsobuje doprava a spalování fosilních paliv v domácnostech. OECD odhaduje, že celkové náklady spojené se znečištěným ovzduším odpovídaly v roce 2016 hodnotě 6 % HDP. Právě v této oblasti stojí před nadále ČR největší výzvy.

Hodnocení politik životního prostředí v České republice je podle OECD v mnoha ohledech pozitivní. Odborníci OECD ocenili za poslední dekádu např. funkční systém třídění obalových materiálů, investice do kvality vody a rozvoje vodohospodářské infrastruktury nebo třeba přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí a její účast na rozhodování o životním prostředí. Na druhou stranu OECD upozorňuje Českou republiku například na nízký skládkovací poplatek, který brání rozvoji recyklace komunálních odpadů, na absenci uhlíkové daně, která by urychlila odklon od uhlí nebo třeba na nízké daně v oblasti dopravy, jejíž nárůst výrazně zatěžuje naše ovzduší. ČR obdržela od OECD celkem 46 doporučení, jak v ochraně životního prostředí pokračovat s tím, že některé kroky jsou již realizovány, jako např. přechod na oběhové hospodářství v rámci přípravy nového odpadového zákona, který by měl být předložen do konce roku 2018.

OECD upozorňuje také na to, že např. skládkování je v České republice šestkrát levnější než spalování, což je zcela proti hierarchii správného nakládání s odpady. Současně poukázal na nutnost snižovat produkci odpadů v domácnostech a také na motivaci obcí státem, pokud budou s odpady nakládat ekologicky.

Zvláštní pozornost byla v rámci dvou hloubkových kapitol věnována nakládání s odpady a oběhovému hospodářství a udržitelnému rozvoji měst. Obě oblasti jsou pro ČR mimořádně důležité, první vzhledem k chystané novele zákona o odpadech a druhá vzhledem k výzvám v oblasti efektivní správy měst a zavádění inovativních politik na lokální úrovni.

V oblasti nakládání s odpady OECD potvrdila výrazný pokrok ČR v zavedení příslušných politik, což se projevuje ve velmi dobré míře recyklace odpadů. Produkce odpadu na jednoho obyvatele je navíc daleko pod průměrem OECD, avšak i nadále zůstává hlavní metodou odstraňování odpadů skládkování. Proto bude podle OECD zapotřebí daleko většího úsilí, má-li být v roce dosažen cíl EU v oblasti recyklace na úrovni 50 %. Zcela zásadní tak pro ČR bude včasné přijetí novely zákona o odpadech. Pozitivní je pro Českou republiku podle OECD mj. i činnost Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Kromě její role v oblasti promítání otázek udržitelnosti do sektorových politik je cenná také vzhledem k tomu, že agenda životního prostředí nemá na nižších správních úrovních dostatečně velkou prioritu. Města jsou jednou ze šesti hlavních kapitol národního strategického rámce udržitelného rozvoje (ČR 2030) a pod samotnou RVUR byl zřízen výbor pro udržitelné municipality. Tato opatření by měla v budoucnu vést k aktivnějšímu přístupu měst k environmentální politice.

Nadprůměrně si ČR vede v oblasti ochrany přírody. Rozloha chráněných území je v České republice v porovnání s okolními státy nadprůměrná. Podíl území alespoň nějakým způsobem chráněné přírody je na 22 % z celkové rozlohy ČR. OECD současně vyzdvihla ČR jako jednu ze zemí, které mají jeden z nejvyšších podílů půdy obdělávané v režimu ekologického zemědělství. V ČR je to celých 12% veškeré zemědělské půdy. V souvislosti s přírodou a přírodními zdroji však OECD upozorňuje na očekávané stále častější střídání povodní a sucha, hlavně v souvislosti se změnou klimatu, a s tím související výzvy, které nás jako stát čekají.

Plné znění publikace OECD je ke stažení zde

SFŽP, redakčně upraveno

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvcpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Studie Masarykovy univerzity v Brně: Češi podporují ochranu přírody a životního prostředí, ale poslední slovo má ekonomika

2.7.2018 Masarykova univerzita v Brně připravila první rozsáhlou studii postojů Čechů k přírodě a životnímu prostředí. Studie nabízí souhrn více než 80 průzkumů veřejného mínění z posledních let a výsledky nového výzkumu, který proběhl na reprezentativním vzorku 2 673 respondentů. Vznik publikace „Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí“ podpořil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí. S jejími výsledky byla veřejnost seznámena v červnu 2018.

Celý článek zde


Suburbanizace: strašák nebo řešitelný problém?

7.4.2018 Život městských periferií neodmyslitelně souvisí s procesem suburbanizace. Tento pojem lze chápat jako děj, při kterém jsou komerční, průmyslové a rezidenční části sídelní struktury přesouvány z center měst na jejich okraje, aby se tam mohly dále rozrůstat. V důsledku toho dochází k záběru původní krajiny (nejčastěji zemědělské půdy) a k rozrůstání malých měst, nacházejících se v okolí velkých metropolí. V těchto malých městech pak vznikají komerční, rezidenční a průmyslové zóny. Autorka tohoto článku, studentka Mendelovy univerzity v Brně, se nad aktuálním problémem suburbanizace dále zamýšlí a rozvíjí jej na konkrétním příkladu oblasti na jihovýchodě Prahy, odkud sama pochází, tudíž suburbanizace je pro ni velmi živý pojem. Konkrétní poznatky, které zde uvádí, vycházejí z jejího výzkumu v obci Modletice, jehož závěry přiměřeně aplikuje na celou uvedenou oblast. Celý článek zde


Publikace Smart city v praxi: 1100 výtisků od slavnostního křtu v březnu 2017

28.8.2017 Odborná publikace Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, provozovatele našeho portálu, která je zároveň první publikací k tématu chytrých měst od českého autora, zaznamenala v srpnu 2017 významný milník: Od slavnostního křtu v březnu 2017 bylo prodáno 1100 výtisků, tedy více než polovina nákladu. Svědčí to o zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku, podanou přehledně a čtenářsky přístupně. V neposlední řadě je to dobrá zpráva pro partnery publikace, společnosti E.ON, ABB, ČEZ a Gordic, kteří s ní spojili své jméno, a dali tak najevo svůj zájem o aktivní rozvíjení konceptu smart city. 

Celý článek zde


Zelená infrastruktura v Drážďanech dává městu život

6.6.2017 Cílevědomě rozvíjená zelená infrastruktura je jedním z nezastupitelných prvků smart city. Saská metropole Drážďany je v tomto směru názorným příkladem hodným následování. Zelená infrastruktura zde podporuje základní funkce života ve městě, podtrhuje jeho historické prvky a zahlazuje následky druhé světové války. O podrobnostech se můžete dočíst ve studentské odborné práci Kateřiny Slavíkové z Mendelovy univerzity, která Vás provede zelenou infrastrukturou tohoto zajímavého města. Práce je ke stažení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.phpCopyright © 2012 – 2019 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services