Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Meteostanice ve službách měst a obcí

Článek z brožury Příběhy chytrých pomocníků, 2. vydání

Zdravý životní styl – výzva pro technologie

17.3.2020 Zdravý životní styl je dnes považován za moderní, je však mnoho cest jak ho dosáhnout. Na světě je mnoho lidí, kteří zdravě jí, sportují, vybírají si, co je a co naopak není pro jejich organismus přínosné. Zkrátka snaží se, aby jejich tělo nebylo zatěžováno toxickými látkami a bylo plné energie na celý den. Všechny tyto trendy nás více či méně ovlivňují, mnohdy ale nevnímáme, že i okolní prostředí může mít značný vliv na naše zdraví. Dění kolem sebe bereme automaticky jako standard, jsme na něj zvyklí a nezabýváme se tím, jestli by to nešlo zlepšit nebo změnit. Ale je to opravdu správně?

Naše společnost System Nine se právě proto snaží hledat způsoby, jak zajistit zdravý moderní život co nejširšímu okruhu obyvatelstva. Také z globálního hlediska je vhodné podpořit projekty, které mají dopad na větší skupinu lidí a umožní dosáhnout změnu, která bude přínosná všem bez rozdílu. Příběhy popsané v tomto článku vycházejí z projektů realizovaných ve státech Evropské Unie, jako je například Španělsko, Francie a také Česká republika. Hlavním prvkem příběhů je meteostanice, která slouží jako zdroj dat pro získání informací a jejich následné využití.

Jednotlivé kroky lze obecně znázornit na schématu (viz obr. 1) jako sled událostí od sběru dat s obohacením o další vstupy a analýzu až po vyhodnocení a odeslání výsledků.

Obr. 1 Blokové schéma fungování IoT platformy

Takto lze popsat veškeré projekty Internetu věcí, jehož hlavním posláním je vzájemné propojení dat za účelem maximálně efektivního zisku informací.

Příběh první: Zdravá škola

 Každý organismus potřebuje k životu kyslík. Kognitivní funkce člověka se snižují se zvyšující se koncentrací oxidu uhličitého. Jednoduché řešení jak snížit hladinu CO2, je vyvětrat. Otevřením okna však dostaneme do místnosti nejen čerstvý vzduch, ale i další, mnohdy škodlivé, částice.

Obr. 2 Meteostanice, která měří prachové částice (PM 1, 2.5 a 10), CO, NO2, SO2, tlak, teplotu a vlhkost vzduchu

Měřením hladiny CO2 pomocí interiérových čidel a zároveň použitím venkovní meteostanice (viz obr. 2) pro měření ukazatelů kvality ovzduší, jako jsou koncentrace prachových částic, teplota, vlhkost, lze získat informace pro volbu vhodného způsobu vyvětrání třídy. Takové řešení je možné použít i v případě starých budov bez automatizace větrání a rekuperace. Zároveň ho lze rozšířit o prvky regulace topných ventilů, a optimalizovat tak i náklady na vytápění v případě větrání. Kombinace řízeného větrání a vytápění má pozitivní vliv nejen na zdraví, ale i na finanční rozpočet.

Příběh druhý: Veřejná zeleň

Vyprahlé hnědé trávníky, suché keře a zvadlé květiny v městské zástavbě nevypadají hezky a nejsou ani funkční z pohledu koloběhu kyslíku, regulace vzdušné vlhkosti a podobně. V letních měsících je třeba zeleň zalévat a to v rozpočtech měst a obcí činí nemalé výdaje. Zapojením meteostanice s napojením na předpověď počasí lze pomocí matematických modelů řídit automatizaci závlahy tak, aby nebylo plýtváno vodou v případě, kdy není zalévání potřeba. Měřením aktuálního stavu teploty, vlhkosti vzduchu a půdy, dešťových srážek a větru lze kontrolovat aktuální stav a reagovat na lokální předpověď. To vede nejen ke snížení nákladů, ale mnohdy i ke zlepšení kondice zeleně, kdy je voda do půdy dodávána optimálně a nikoliv na základě pevného nastavení doby závlahy.

Příběh třetí: Smogová situace

Horský čerstvý vzduch není v obydlených metropolích obvykle možný díky vysoké hustotě dopravy. Poslední dobou jsou však zhoršeny podmínky i v menších obcích, a to díky zvýšené tranzitní dopravě. Občané jsou tak omezováni nejen zhoršenou dopravní situací, ale v případě špatných rozptylových podmínek také například zvýšením rizika vzniku respiračních nemocnění. Zapojením meteostanice s měřením oxidu uhelnatého, NOx a koncentrace prachových částic (viz obr. 3) lze poskytnout informace potřebné například jako podklad pro schválení územního plánu a investic do obchvatu měst, snížení tranzitní dopravy přes městskou zástavbu a podobně. Zároveň s dalšími vstupními informacemi lze odhadnout intenzitu smogové situace a lépe reagovat na její změny. Tyto projekty mají pozitivní vliv na zdraví občanů a zároveň vedou ke snížení restriktivních dopadů na tranzitní dopravu, která je v dnešní době také potřebná, například pro zásobování obchodů.

Obr. 3 Meteostanice Libelium, které provozujeme v některých pražských městských částech

Závěr

Uvedené příběhy nejsou jediné možné, které lze v oblasti Internetu věcí realizovat. Jsou pouze jedněmi z mnoha, kde se využívá moderní technologie pro měření a propojují se s informacemi z dalších datových zdrojů. Obecně lze takto realizovat projekty z libovolné oblasti, pro kterou existují metodiky měření, senzory a lze matematicky popsat a modelovat způsob chování. Internet věcí ve službách Chytrých měst a obcí tak není o masivním nasazení uzavřených, samostatných systémů a čidel, ale spatřujeme ho právě ve vzájemném provázání a využití veškerých dostupných a možných informací s cílem zlepšit životní úroveň občanům. To je budoucnost a k té směřujeme i při realizaci našich projektů.

Ing. Martin Čevela, jednatel společnosti System Nine s.r.o.

www.systemnine.cz

 Přečtěte si také:

Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - druhé vydání

V březnu 2020 vyšla brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, druhé vydání. Články z této brožury jsme již také začali publikovat v plynulém textu na našich portálech a následovat budou další. V tištěné podobě budeme tuto brožuru rozdávat na všech našich obchodních jednáních a vzdělávacích akcích k tématům smart city a elektromobility. Najdete zde opět příběhy o moderních technologiích ve službách měst a obcí, a také příběh ze života o Rozumném městě, Smart Kocourkově a strategii smart city.

Celá brožura – druhé vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize včetně možnosti zakoupení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services