Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Podpora nákupu elektrických autobusů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

IROP 2014-2020

26.11.2020 Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podporuje v programovém období 2014-2020 formou dotací také investice na obnovu nebo rozšíření vozového parku veřejné dopravy. Ve vybraných výzvách specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy je na území České republiky mimo území hl. m. Prahy podporován nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu v závazku veřejné služby.

Mezi nízkoemisní vozidla patří autobusy využívající alternativní palivo CNG a LNG. Skupina bezemisních vozidel je pestřejší, tvoří ji jak tramvaje a trolejbusy pro městskou drážní dopravu, tak autobusy na elektřinu nebo vodík. Jak už vyplývá z názvu specifického cíle, projekty musí naplňovat základní principy udržitelné mobility, přispívat ke snížení zátěže způsobené individuální automobilovou dopravou a podpořit přepravní výkony veřejné dopravy.

Oprávněné žadatele dominantně představují dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, kteří předkládají své projekty do výzev IROP. Hodnocení projektů zajišťuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Míra podpory celkových způsobilých výdajů projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí v IROP standardních 85 %.

Specifický cíl 1.2 IROP se kromě vozidel pro veřejnou dopravu zaměřuje také na další aktivity – terminály a parkovací systémy, bezpečnost dopravy, cyklodopravu a telematiku pro veřejnou dopravu – a jeho celková alokace tak přesahuje 15 mld. Kč z EFRR. Přidělování podpory probíhá prostřednictvím dvou typů výzev – tzv. individuálních a integrovaných. Na podporu nákupu vozidel Řídicí orgán IROP vyhlásil celkem 5 výzev, z toho 3 výzvy určené pro celé území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy, resp. pro území tzv. uhelných regionů (tj. individuální výzvy č. 20, 89 a 93), a 2 výzvy určené výhradně pro projekty na území metropolitních oblastí a významných aglomerací s výjimkou hl. m. Prahy (tj. integrované výzvy č. 50 a 51).

Ve specifickém cíli 1.2 IROP bylo dosud schváleno téměř 500 projektů za 14,2 mld. Kč z EFRR. Je tedy evidentní, že aktivita Nízkoemisní a bezemisní vozidla je co do objemu finančních prostředků tou dominantní, představuje téměř 60 % specifického cíle. Z uvedené tabulky také vyplývá, že většina projektů již byla příjemci úspěšně dokončena.

Hovoříme-li přímo o elektrických autobusech, jejich pořízení je součástí (některé projekty totiž kombinují druhy pořizovaných vozidel) přesně dvou desítek podpořených projektů, díky kterým dopravci dosud nakoupili 79 těchto vozidel.

Elektromobilita zcela mění městskou hromadnou dopravu v některých menších městech. Příkladem může být třeba Kutná Hora, pro kterou Arriva Východní Čechy pořídila 5 elektrobusů (viz foto nahoře), naftové autobusy byly vyřazeny nebo zůstávají ve vozovém parku pouze jako záložní.

Hlavními hráči v této oblasti jsou ale samozřejmě dopravní podniky velkých českých měst. Ty se v posledních letech zaměřují také na rozvoj trolejbusové dopravy nezávislé na trakčním vedení. Díky podpoře z IROP tak jsou tato vozidla od roku 2018 v provozu v Pardubicích, od září 2020 jsou parciální trolejbusy novinkou městské dopravy v Jihlavě. O další úroveň výš pak mají nakročeno v Ostravě, kde dopravní podnik v jednom ze svých projektů IROP realizuje nákup 5 vodíkových autobusů – na výsledek se mohou všichni těšit v roce 2021.

Vzhledem k tomu, že individuální výzvy již byly uzavřeny a v integrovaných výzvách zbývá k dispozici už jen velmi málo prostředků, přesunuje se pozornost na nové programové období 2021–2027.

IROP 2021-2027

Příprava nového programového období stále probíhá a vzhledem k událostem roku 2020 je to poměrně dynamická záležitost. Jisté je, že jedním z nejvýznamnějších operačních programů bude znovu IROP a že míra podpory projektů se bude lišit podle kategorizace regionů – od nejvyšší míry v méně vyspělých regionech přes přechodové až po hl. m. Prahu. V prioritě č. 2 zaměřené na zelenou, nízkouhlíkovou Evropu má mít nezastupitelné místo opět podpora udržitelné mobility. IROP tak, mimo jiné, přinese veřejným zadavatelům, resp. České republice jako členskému státu EU, významnou možnost směřovat k naplnění cílů/limitů stanovených např. revidovanou směrnicí o čistých vozidlech. V návrhu programového dokumentu IROP 2021–2027 v aktuální podobě totiž figurují tyto aktivity specifického cíle 2.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v oblasti Nízko-emisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu:

•    nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku,

•    nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů),

•    nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan.

Obdobně se počítá s podporou výstavby plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu, pokud se podaří s Evropskou komisí dojednat podmínky veřejné podpory.

Řídicí orgán IROP předpokládá, že objem prostředků alokovaných na tuto podporu se bude pohybovat v mezích podobných dobíhajícímu období 2014–2020, tzn. v řádu mld. Kč z EFRR. Důležitým aspektem všech dopravních projektů v IROP bude stále soulad s principy udržitelné mobility. Všechna města nad 40 tisíc obyvatel, na jejichž území budou realizovány tyto projekty, budou muset disponovat plnohodnotným plánem udržitelné městské mobility. V menších obcích a městech budou žadatelé své projekty strategicky odůvodňovat, popisovat jejich návaznost a partnerský přístup při přípravě tzv. Kartou souladu projektu s principy udržitelné mobility.

S vyhlášením první výzvy v oblasti nízkoemisních nebo bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu se počítá bezprostředně po schválení programového dokumentu IROP 2021–2027 Evropskou komisí, pravděpodobně ve druhé polovině roku 2021. Proto se určitě vyplatí průběžně sledovat web irop.mmr.cz, kde budou vždy zveřejněny aktuální informace.

Martin Janda, MMR ČR

Foto a tabulka MMR ČR

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Elektrické autobusy pro město IX“.

Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Konferenci „Elektrické autobusy pro město IX“ nahradila letos interaktivní brožura stejného jména – právě vychází

18.11.2020 Pro letošní veletrh Czechbus byl připravován již devátý ročník naší tradiční konference „Elektrické autobusy pro město“. Vzhledem ke zrušení veletrhu, k neustále se měnící situaci ohledně vládních protiepidemických opatření, ale také k setrvalému zájmu profesionální veřejnosti o problematiku elektrických autobusů jsme se rozhodli letos nahradit naši konferenci interaktivní brožurou stejného názvu „Elektrické autobusy pro město IX“.

Celý článek zde


O řízení rizik, krizovém řízení a dnešní neklidné době

16.11.2020 Nazrál čas, abychom se i my za naši konzultační firmu a naše portály vyjádřili k současnému dění plnému vládních veletočů, nečekaných zvratů i existenčních starostí, to vše ve jménu veřejného zdraví. Nemíníme si tu takříkajíc hrát na chytré – budeme se držet své odbornosti manažerských poradců, k níž patří i řízení rizik a krizové řízení. Nemáme ani ambice vtělit do našeho komentáře kompletní manažerské školení. Chceme pouze čtenářům ukázat, z čeho vycházíme a jaké jsou naše závěry, založené na veřejně dostupných informacích a našich nejlepších znalostech a zkušenostech.

Celý článek zde


Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

26.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 302 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - druhé vydání

V březnu 2020 vyšla brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, druhé vydání. Najdete zde opět příběhy o moderních technologiích ve službách měst a obcí, a také příběh ze života o Rozumném městě, Smart Kocourkově a strategii smart city. Je to příběh z konzultační praxe konzultační firmy provozující tento portál. Rozumné Město a Smart Kocourkov jsou fiktivní názvy dané skutečným městům. Jak název napovídá, tento příběh ukazuje dva zcela odlišné přístupy ke konceptu smart city a vytváření jeho strategického dokumentu – rozumný a, řekněme, méně rozumný. Články z této brožury také publikujeme na našich portálech. 

Celá brožura – druhé vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde



















http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php




















Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services