Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Příběh o potrefené huse, strategii smart city, SUMP a dotacích

27.6.2024 Bylo, nebylo… Jisté české město si zpracovalo svoji strategii smart city. Po nějaké době tuto strategii dostal do rukou jistý konzultant v oboru strategického řízení a chytrých měst. Ten se na ni podíval z pohledu své profese a zjistil některé nesrovnalosti, které považoval za poměrně zásadní. Tak začíná náš příběh.

Základní nesrovnalostí toho dokumentu bylo, že zaměňoval prostředky za cíle.

Například přestavba zastávek MHD v jistých lokalitách toho města měla zvýšit počet bodů, který byl měřítkem udržitelné mobility jakožto jednoho ze strategických cílů města, zde konkrétně v oblasti lepšího využívání hromadné dopravy. Pokud tedy přebudujeme uvedené zastávky, pak bychom podle této logiky automaticky zlepšili využívání hromadné dopravy, a tím i udržitelnou městskou mobilitu.

Nikdo se neptá, zda a jak konkrétně navrhovaná přestavba zastávek přispěje k lepšímu využívání hromadné dopravy. Nikdo se nebude ptát, jestli po realizaci toho projektu míra využívání hromadné dopravy skutečně vzrostla. Nikdo se také neptá, jak se v tom městě měří využívání hromadné dopravy oproti jiným druhům dopravy, kdo je měří a jak je měří. Neptá se ani, jaké je dnes a jaké by je ono město chtělo v cílovém stavu mít.

Zkrátka je to asi tak, jako bychom pořádek ve městě měřili vylepšením popelnic.

Tím by mohlo toto vyprávění skončit. Za ty skoro tři desítky let v manažerském poradenství a vzdělávání manažerů už jsem viděl hodně strategických dokumentů, dobrých i méně dobrých. Tak už to v životě, i v tom našem profesním, zkrátka chodí.

Nicméně rád sbírám poučné příběhy o příkladech hodných i nehodných následování, abych na nich při vzdělávání řídících pracovníků demonstroval danou problematiku. A tak se tento příklad dostal také do jedné z mých konferenčních prezentací. Jaké bylo mé překvapení, když o přestávce té konference došlo na pokračování.

Abychom si rozuměli: Své příběhy vždycky pečlivě anonymizuji, protože není mým cílem jednoho chválit a jiného pranýřovat, nýbrž ukázat, v čem vězí problém. Tedy s jednou výjimkou: Když dojde na poučení ze zahraničních chyb, jsem obvykle žádán o jejich konkrétní umístění. Aby totiž bylo všem zřejmé, že u nás se přece tohle stát nikdy nemohlo, že ano.

V tomhle případě se ale pracovník zmíněné české municipality přes veškerou moji snahu o anonymizování v příběhu poznal, resp. poznal svůj strategický dokument. Nu a o té přestávce mne vyhledal a snažil se mě přesvědčit, že ten příklad nepochází z jejich strategie smart city (resp. z městské strategie zahrnující i „smart“ řešení), nýbrž z městského plánu udržitelné mobility, což je prý zásadní rozdíl. Vzápětí jsem pochopil, v čem měl ten rozdíl spočívat a proč měl být tak zásadní.

Na vysvětlenou: Plán udržitelné městské mobility (SUMP) představuje „strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace“. Tak jej alespoň definuje oficiální metodika Ministerstva dopravy ČR.

Já jsem v tomto případě opravdu vycházel z městské strategie. Je docela možné (a bylo by to i metodicky správné), že tato strategie přebírala některé ukazatele právě ze zmíněného SUMP. To nevím, a koneckonců o to tu teď nejde. Co mne ovšem doslova uzemnilo, bylo vysvětlení ze strany onoho městského funkcionáře. Znělo totiž zhruba takhle: Já vím, že to je nesmysl, souhlasím s vámi. Ale my ten SUMP museli mít kvůli dotacím, tak jsme si ho nechali nějak udělat, i když ho vlastně nepotřebujeme.

Shrňme si to tedy: Město získalo kýžené dotace, které mu prý významně pomohou při rozvoji jeho dopravy. Získalo je s přispěním dokumentu, po jehož obsahu a kvalitě se ti, kdo dotační prostředky přidělují, podle všeho nepídili. Cílem onoho SUMP zároveň od začátku nebylo – alespoň tedy podle zmíněného funkcionáře – strategicky plánovat městskou mobilitu, nýbrž jen a pouze získat příslušné dotace. Tedy de facto inkasovat něco za nic, k čemuž zmíněný SUMP posloužil jako jakési zaklínadlo či zlatý klíč k truhle plné pokladů. Ten SUMP, a také tu strategii, kdosi zpracoval a dostal za to zaplaceno – jedno kdo a jedno jak. A do té truhly plné dotačních pokladů kdosi přispěl ze svých daní. Neb jak známo, na stromě peníze nerostou, a to (jaké překvapení) ani ty veřejné.

Portugalské rčení praví: É triste, mas a vida é assim (Je to smutné, ale takový je život). Přesto ale: Není tu s tím naším českým „dotačním socialismem“ něco hodně v nepořádku?

Mimochodem, po roce 2030 se prý ČR stane v EU takzvaným netto plátcem. Tak to alespoň na zmíněné konferenci prezentovala představitelka jednoho našeho ministerstva. Česko tedy bude přispívat do evropského měšce víc, než z něj inkasovat.

Jestlipak by nestálo zato včas změnit přístup k dotacím, k financování projektů a ke všemu, co s nimi souvisí. Papír, jak známo, snese leccos. Úředník občas také. Jenže banky a jiné finanční instituce pracují se svými penězi, o nichž očekávají patřičnou návratnost. A ty si umějí zpropadeně dobře ohlídat. Já je znám, věřte mi. Pozor, přátelé.

Jakub Slavík

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde
MMR: Konspirační weby už nedosáhnou na veřejné peníze, pomůže metodika pro mediální zakázky. Naše redakce: Jak je možné, že na ně kdy dosáhly?

14.6.2023 Jak byla na začátku června 2023 informována odborná veřejnost, metodika Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) pomůže veřejným institucím zajistit, aby se jejich online inzerce neobjevila na portálech, na kterých by mohla poškodit jejich dobré jméno. Patří mezi ně hlavně konspirační a dezinformační weby.

Celý článek zdeNaše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


O řízení rizik, krizovém řízení a dnešní neklidné době

16.11.2020 Nazrál čas, abychom se i my za naši konzultační firmu a naše portály vyjádřili k současnému dění plnému vládních veletočů, nečekaných zvratů i existenčních starostí, to vše ve jménu veřejného zdraví. Nemíníme si tu takříkajíc hrát na chytré – budeme se držet své odbornosti manažerských poradců, k níž patří i řízení rizik a krizové řízení. Nemáme ani ambice vtělit do našeho komentáře kompletní manažerské školení. Chceme pouze čtenářům ukázat, z čeho vycházíme a jaké jsou naše závěry, založené na veřejně dostupných informacích a našich nejlepších znalostech a zkušenostech.

Celý článek zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích prezentuje elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru. Je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu, municipalit, městských služeb a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli.

Celý článek zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services