Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Zpráva z konference Smart city v praxi IV: „Smart“ koncept nejen pro velká města vytváří poptávku po technických i finančních řešeních na míru

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku, kde je také fotogalerie.

21.3.2019 Dne 19. března 2019 proběhla jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2019 odborná konference Smart city v praxi IV, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR. Hlavními partnery konference byly společnosti SMEV AG a VARS BRNO. Partnery konference byly společnosti ČSOB, E.ON, Eurogreen, FLOWBOX, IoT.water, JDC, Operátor ICT a TECO.

Účastníci konference a výjimečná účast zástupců složek IZS

Konference byla, stejně jako její předchozí běhy, zaměřena především na řídící pracovníky a specialisty, kteří koncept smart city realizují jako součást svých každodenních povinností. Tomu odpovídala struktura více než 190 účastníků konference. Většina z nich pocházela z municipalit a městských organizací. Významně zastoupen byl i průmysl a další zájemci o téma smart city z praktického pohledu. Mezi některými průmyslovými partnery konference přitom došlo k navázání kontaktů ohledně možné spolupráce při společné dodávce řešení pro smart city.

Letošní ročník byl, pokud jde o účastníky, výjimečný účastí řídících pracovníků složek integrovaného záchranného systému (IZS) – především Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky včetně zástupce ředitelství dopravní policie na Policejním prezidiu, ale také zdravotnické záchranné služby. Tyto představitele, jichž se na konferenci přihlásilo celkem třináct, zaujala zejména prezentace jednoho z hlavních partnerů konference, německé společnosti SMEV AG, k problematice chytrého řízení křižovatek pro průjezd záchranných složek (viz dále). Pro projednání této problematiky mezi zúčastněnými odborníky zorganizovali organizátoři konference B2B diskusní panel mezi zástupci společnosti SMEV AG a představiteli záchranných složek, který probíhal cca 1,5 hodiny paralelně s konferencí.

Podpora smart city na úrovni MMR ČR

Ze záštity Ministryně pro místní rozvoj i z prezentace MMR ČR je zřejmé, že na úrovni tohoto resortu, který má smart city v gesci, se problematice jejich rozvoje věnuje velká pozornost. MMR ČR se snaží tento koncept podpořit osvětou a metodicky. Důkazem je mj. aktualizovaná verze oficiální metodiky smart city v gesci MMR ČR, na jejímž vytvoření se jako externí konzultanti podíleli organizátoři této konference.

Vedle strategie pro implementaci smart city včetně potřebné metodické podpory vnímá MMR ČR jako důležité úkoly na národní úrovni také vícezdrojové financování projektů smart city i marketing a osvětu tohoto konceptu vůči veřejnosti. MMR ČR, odbor regionální politiky přitom funguje jako platforma pro partnerství akademického sektoru, veřejné správy a samosprávy a soukromého sektoru.

Smart city a chytrá obec

Chytrá obec či „smart village“ je pojem, o kterém se stále více hovoří. Konference ukázala vztah mezi chytrou obcí a konceptem smart city v rovině strategického dokumentu i implementaci konkrétních moderních technologií, například smart meteringu vody, energetických řešení nebo „chytrého“ a přitom jednoduše řešeného veřejného osvětlení.

Je zřejmé, že koncept smart city dává chytré obci základní filosofii „chytrého sídla“ bez ohledu na velikost. Naopak chytrá obec ukazuje zjednodušený postup přípravy „chytrého sídla“ oproštěný o vliv složité administrativy města. Odlišné jsou zejména praktické problémy, které chytré město nebo chytrá obec musí řešit. Je proto třeba k chytrým obcím přistupovat individuálně a nesnažit se za každou cenu implementovat řešení obvyklá pro velká města.

Pokud je součástí chytré obce nová rezidenční část s rodinnými domy vybavenými moderními, ekologickými a úspornými technologiemi, lze tyto technologie financovat z prostředků příslušné developerské firmy, která investici dále rozpustí mezi vlastníky domů, jimž se zvýšené pořizovací náklady vrátí úsporami provozních nákladů.

„Chytrý“ a hlavně bezpečný průjezd záchranných vozidel – výzva pro moderní technologie smart city

Složky integrovaného záchranného systému vnímají průjezd svých vozidel ve městech jako velký problém. Důkazem jsou četné nehody záchranných vozidel ohrožující životy a zdraví lidí a působící značné škody na majetku i nadměrný stres záchranářů. Jako odpověď na tento problém se nabízí prezentovaný inteligentní řídicí systém, který vozidlům IZS umožní volný průjezd, aniž by způsobil dopravní chaos v přilehlém okolí. Tento systém významně snižuje dopravní nehody způsobené průjezdem záchranných vozidel, související hmotné škody i náklady na pojištění.

Další chytrá mobilita – podpora nákladních a osobních elektromobilů, systémy řízení pro dopravu i inteligentní platební systémy pro veřejnou dopravu a parkování

Rozvoj chytré městské mobility v praxi dále na konferenci prezentovaly zkušenosti z provozu elektrických nákladních automobilů ve službách města i z rozvoje nabíjecí infrastruktury pro osobní elektromobily. Města tak reagují kromě jiného na příklon svých obyvatel k zdravému životnímu stylu, který je stále více vede k životu mimo budovy, a elektrické dopravní prostředky činí tento život zdravějším.

Rozvíjející se součástí inteligentní mobility jsou rovněž informační systémy pro řízení dopravy ve městech včetně potřebné datové základny, bez nichž by nebylo možné zvládnout rostoucí pouliční provoz s jeho současnými trendy, například vlivy e-komerce na městskou nákladní dopravu, nebo včasnou a řádnou údržbu městských komunikací.

V neposlední řadě jsou důležitou součástí inteligentní městské mobility i „chytré“ platební systémy ve veřejné dopravě, které zjednodušují, zatraktivňují a zároveň zefektivňují její používání, díky čemuž se může stát rovnocennou alternativou k dopravě individuální. O tyto systémy je v ČR stále větší zájem, stejně jako například o pohodlná řešení plateb u parkování.

Energetika měst a městských budov a související řídicí systémy

Jak již zmíněno u chytrých obcí, trh moderních technologií pro smart city nabízí stále vyzrálejší systémy inteligentního řízení pro městské budovy a městské služby, počínaje veřejným osvětlením a konče odpadovým hospodářstvím. Na tomto trhu se stále více profilují domácí firmy, nabízející řešení na míru konkrétním potřebám daného města.

I zde se uplatní moderní či „alternativní“ bankovní nástroje, jako je například financování prostřednictvím odkupu pohledávek. Stejně tak je možné využít zvýhodněné úvěry Evropské investiční banky (EIB), kde prostředníkem může být například jeden z partnerů konference ČSOB.  

Závěry a výzvy

Na úrovni zúčastněných ministerstev i krajů je třeba podpořit chytrá města a chytré obce tím, že jejich realizátorům se pomohou řešit praktické každodenní problémy při implementaci tohoto konceptu. Jde především o dostupnost finančních zdrojů pro podporu projektů, zvládnutelné administrativní nároky na jejich získání a o srozumitelnou, prakticky zaměřenou metodickou podporu a osvětu při realizaci.

Jednou z výzev pro chytrá města je patrná změna životního stylu městských obyvatel, kteří tráví stále více času mimo budovy. Na to je třeba reagovat podporou bezemisní dopravy, a to nejen osobní, ale také nákladní, včetně vozidel městských služeb.

Výzvou pro dodavatele rozmanitých „chytrých“ technologií i pro finanční sektor je především poptávka po těchto řešeních na míru konkrétním potřebám daného města nebo obce. Jestliže až donedávna byla takováto řešení vytvářena především podle potřeb velkých měst, stále více se dostávají ke slovu také města menší a střední velikosti, jichž je v ČR přes 90 % a která mají rovněž zájem o implementaci konceptu smart city.

Specifickou výzvou pro moderní technologie je problém spolehlivého a bezpečného průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. Zde jsou ve hře životy a zdraví lidí i nemalý majetek, je proto třeba tomuto problému věnovat patřičnou péči, přičemž k jeho zvládnutí existují technická řešení.

Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ vyšla brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, kterou obdržel každý z účastníků konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení. Příběhy o elektrických užitkových vozidlech pro městskou zeleň, efektivních řídicích jednotkách pro veřejné osvětlení, využití použitých baterií z elektrobusů jako zásobníků energie pro budovy a Mobilním rozhlase už vyšly na našem portále jako „ochutnávky“ brožury. Další budou postupně následovat.

Celá brožura je kromě toho k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde

Jakub Slavík

Foto © redakce Smartcityvpraxi.cz

Děkujeme všem partnerům za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za zajímavé podněty pro další rozvoj inteligentních měst, obcí a regionů.

 Partneři konference

Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

František Kubeš: Podpora konceptu Smart Cities v ČR na úrovni státní správy - pohled MMR

 Jakub Slavík: Chytrá obec – smart city selským rozumem

Wolf-Peter Zeplin: SMEV ONE Vector Technology for emergency mission vehicles in our cities/Vektorová technologie SMEV ONE pro vozidla záchranného systému v našich městech
 
 Zdeněk Pokorný: Lepší data pro lepší dopravu ve městech

 Petr Semelka: Praktické zkušenosti s elektrickými nákladními automobily Goupil

 Vladimír Zadina: Městská data: alfa i omega chytrých měst

 Vlastislav Navrátil: Finanční služby pro municipality a realizované projekty z oblasti Smart City

  Lukáš Svoboda: Smart grids a další chytrá řešení pro města a obce

 Pavel Provazník: Chytré odečty vody v Předmíři – „Smart Village“ v praxi

 Jaromír Klaban: Řídicí technologie Tecomat Foxtrot – zajímavé aplikace pro smart city

 Petr Vaněk: Smart city v praxi s platformou Flowbox

 Juraj Klein: Moderné technologie MEAN WELL v napájaní a riadení

Fotogalerie:      

  

   

 Přečtěte si také:

Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services