Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Vývoj technologií, vývoj trhů i potíže růstu: Zpráva z konference Elektrické autobusy pro město XII

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

22.11.2023 Jako již tradiční doprovodný program veletrhu Czechbus se 22. 11. 2023 v Kongresovém sále Výstaviště Praha-Letňany konala konference Elektrické autobusy pro město XII, pořádaná provozovateli tohoto portálu. Bylo to opět pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, s jehož významnou spoluprací tato série úspěšných konferencí v roce 2013 začala.

Účastníci, partneři a zajímavosti konference

Konferenci navštívilo téměř 120 účastníků, převážně z řad dopravců, zadavatelů veřejné dopravy a municipalit z ČR a ze Slovenska. Z toho je patrno, že o inovativní a ekologická řešení pro elektrické autobusy i další dopravní systémy v městské dopravě je v odborném prostředí velký zájem.

Po loňském rozšíření o elektrické vlaky zůstávají letos název konference i její hlavní zacílení opět pouze u elektrických autobusů, zejména s ohledem na značnou šíři obou témat. Obsah konference nicméně bateriové a palivočlánkové vlaky zcela nepominul, a to v případech, kdy daný problém je společný pro oba tyto druhy dopravy.

Konference měla i tentokrát významné partnery z řad průmyslu a bankovního sektoru: ČEZ ESCO, Wabtec, ČSOB Leasing, PZK Brno, EZB nano power a Sono Motors (viz foto na konci článku).

Legislativa

V období od minulé konference vstoupily na české a evropské úrovni v platnost tři důležité dokumenty:

Zákon č. 360/2022 Sb. o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který stanovuje podíly „čistých“ a plně bezemisních vozidel na nově pořizovaných autobusech.

Na jednání Rady EU v říjnu 2023 byly dále upřesněny postupné cíle v dosažení bezemisních městských autobusů tak, že všechny nové městské autobusy budou povinně plně bezemisní od roku 2035, přičemž průběžný cíl je 85 % bezemisních autobusů v roce 2030.

V neposlední řadě pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2023/1804 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice 2014/94/EU (tzv. AFIR) stanoví při rozvíjení dobíjecí infrastruktury povinnost používat standardizované rozhraní vozidlo-nabíjecí stanice. Podrobnosti k tomuto nařízení prezentoval na konferenci zástupce MD ČR.

Hrozícím problémem elektrifikované městské dopravy v ČR je nyní připravovaná vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou, předpokládající významný nárůst cen za distribuci elektřiny s nepříznivým dopadem do ekonomiky této dopravy.

Financování

Jako hlavní zdroj spolufinancování elektrických autobusů ze zdrojů EU zůstává Integrovaný regionální operační program (IROP). Předmět spolufinancování se nyní, jak již bylo očekáváno, rozšiřuje také na plnicí a nabíjecí infrastrukturu. Podmínky tohoto spolufinancování jsou ovšem oproti spolufinancování vozidel odlišné a mnohem méně benevolentní. Problematiku dotačního financování prezentoval na konferenci zástupce MMR ČR.

Vzhledem ke stavu vyčerpání prostředků IROP alokovaných pro podporu bezemisních vozidel bude třeba už v blízké budoucnosti sledovat možné financování z Modernizačního fondu v gesci Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a sledovat v tomto směru aktuální zprávy.

Jako možný způsob pořízení elektrických autobusů se i nadále nabízí leasing vozidel, zde reprezentovaný partnerem konference ČSOB Leasing.

Trh elektrických autobusů

Dosavadní vývojový trend registrací elektrických autobusů v EU a Západní Evropě ukazuje rychlý a setrvalý nárůst v oblasti bateriových elektrobusů, pokles u diesel-hybridních pohonů a o několik řádů nižší, spíše kolísavý vývoj u palivočlánkových autobusů.

Bateriové, a postupně i palivočlánkové elektrické autobusy naplňují všechny délkové kategorie autobusů, od midibusů po kloubové autobusy.

Vedle toho lze sledovat renesanci a rozvoj trolejbusů. Vedoucí evropskou zemí je Švýcarsko. Významnými trolejbusovými zeměmi jsou z evropského pohledu dále Francie, Rakousko, Itálie, Polsko a ČR. Využití bateriových zásobníků na vozidlech, a tím zmenšení a zjednodušení trolejové infrastruktury, jsou hlavním hybatelem tohoto procesu.

Konkrétní příklad této renesance v podobě parciálních trolejbusů v Praze prezentoval na konferenci zástupce Dopravního podniku Praha. Možnosti využití parciálních trolejbusů pro systémy typu BRT (bus rapid transit) ukázal a technicky a ekonomicky zdůvodnil zástupce již tradičního akademického partnera konference, Politechniky Gdańske.

Jako potenciálně problematické se jeví zužování českého trhu nezávislých elektrických autobusů na prakticky jednoho dominantního hráče a dva následovatele. Je to dáno mimo jiné útlumem aktivit některých západoevropských výrobců v evropských zemích i tradičním nezájmem jiných o český trh. Lze se setkat i se skrytými bariérami vstupu nových hráčů na český trh danými tím, že požadavky zadavatele na řešení vozidel jsou náročnější než podmínky příslušných předpisů EHK OSN. Ve výsledku může mít tento proces za následek neefektivní fungování českého trhu s elektrickými autobusy, kterému navíc paradoxně napomáhá již zmíněná stále velmi štědrá dotační podpora ze zdrojů EU.

Zásobníky energie a infrastruktura

V Evropě se zhruba stejnou měrou rozrůstají parky „nočních“ i průběžně dobíjených elektrobusů. U „nočních“ elektrobusů roste kapacita baterií, která v některých případech přesahuje 500 kWh. V tomto případě převažují NMC baterie. Baterie typu solid state (pevný elektrolyt) se prozatím ve větší míře neuplatňují, zvláště kvůli jejich citlivosti na zacházení.

S rostoucími parky elektrobusů roste i požadavek na jejich souběžné dobíjení v garážích (i více než 100 vozidel). Moderní informační a komunikační technologie zde napomáhají efektivnímu řešení. 

Zásadním problémem palivočlánkových pohonů je vodík a vodíková infrastruktura. Zatímco palivočlánkové trakční jednotky na vozidlech se vyvíjejí směrem ke kompaktnosti a robustnosti a ceny palivočlánkových autobusů se zvolna přibližují cenám bateriových elektrobusů, v ČR prozatím neexistuje uspokojivé řešení pro ekonomicky efektivní zásobování vodíkem.

Ceny vodíku u veřejných čerpacích stanic v ČR (Orlen) jsou výrazně nad úrovní evropského cenového rozpětí (projekty JIVE a JIVE2), a jeho náklady na ujetou vzdálenost jsou oproti dieselovému pohonu více než dvojnásobné. Pro „zelený vodík“ získávaný elektrolýzou z obnovitelných zdrojů energie prozatím chybí komercializované a škálovatelné řešení. Překážkou ekonomiky je zde mj. nestálost obnovitelných zdrojů a velmi nízká celková energetická účinnost celého procesu, včetně nutnosti vodík stlačovat a skladovat v potřebném množství.

Ekonomický problém vodíku a vodíkové infrastruktury je patrný nejen v ČR a nejen u autobusů. Například jejich průkopník v Německu, dopravce ve spolkové zemi Dolní Sasko, s jejich dalším rozvojem již z ekonomických důvodů nepočítá a „čisté“ vlaky hodlá rozvíjet cestou bateriových vozidel. Podobně je tomu u prvního evropského palivočlánkového BRT ve francouzském městě Pau.   

Autonomní minibusy

U autonomních minibusů lze sledovat vstup nových hráčů na evropský trh (např. ZF a Aurrigo) spojený s nárůstem přepravní kapacity vozidel až na 15 sedících cestujících.

Vedle tradičního provozu s palubním průvodcem lze sledovat testovací projekty pro provoz zcela bez doprovodu, např. francouzský projekt NAVETTY.

Prediktivní údržba

V odvětví elektrických autobusů se díky využívání moderních informačních technologií uplatňuje prediktivní údržba, jejímž smyslem je udržovat právě tehdy, když je třeba a když je na to čas. Původ má ještě před masovým nástupem digitálních technologií v odvětvích kritických z hlediska objemu a načasování údržby (např. energetika nebo těžba ropy). Vychází z provozních statistik a analýzy rizik, přičemž dnes hojně využívá tzv. učící se systémy.

Energetické služby, elektrobus jako služba a full-service služby

S procesem elektrifikace městských autobusů se stále více uplatňují doprovodné služby, jejichž hlavními nositeli jsou energetické společnosti typu ESCO (energy service company). Na konferenci tento typ firmy a jeho služby reprezentoval její partner ČEZ ESCO, který své služby široce uplatňuje mj. právě v odvětví infrastruktury pro elektrické autobusy.  

Koncept „elektrobus jako služba“ zastřešuje celý životní cyklus elektrobusů kromě vlastního provozování dopravy pod jednoho finálního dodavatele. Zahrnuje tedy financování a plánování, dodávku vozidel a infrastruktury, dodávku „zelené“ energie, dodávku souvisejících ICT a následnou údržbu vozidel a zařízení. Zastřešující firmou zde rovněž může být společnost typu ESCO.

Vedle toho se i v ČR lze setkat s dodavatelskou údržbou vozidel typu full-service, připravovanou například pro nově vzniklého městského dopravce v Teplicích.

Shrnutí

Se stále masovějším procesem elektrifikace městských autobusů se na jedné straně vyvíjejí a stabilizují jejich trhy, na druhou stranu se však projevují i potíže tohoto růstu.

Kromě toho klimaticko-politické cíle prosazované po linii evropské a české administrativy občas narážejí na reálný stav příslušných technických řešení, jejich provozní ekonomiku a místy i na fyzikální zákony. Je proto nanejvýš žádoucí úzká spolupráce zapojených resortů mezi sebou navzájem i s externími odborníky z praxe.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Děkujeme všem partnerům za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za účast a zajímavé podněty.

Partneři konference


Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

Martin Janda: Financování nízkoemisních vozidel MHD a jejich infrastruktury z IROP

Jan Bezděkovský: Nařízení AFIR a jeho relevance pro autobusovou dopravu

Jakub Slavík: Co nového ve světě elektrických autobusů od minulé konference

Martin Machek: Trendy v oblasti nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy

Jan Šurovský: Elektrifikace autobusové dopravy Dopravního podniku hl. m. Prahy

Mikolaj Bartlomiejczyk: Trolejbusové vrchní vedení jako IMC dobíjecí koridor: optimální řešení pro eBRT systémy

 

 Přečtěte si také:

Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde
Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích prezentuje elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru. Je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu, municipalit, městských služeb a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services