Přečtěte si: Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Zpráva z konference „Elektrické autobusy pre mesto“: slovenská premiéra v Nitře představila aktuální problematiku elektrických autobusů v kontextu smart city

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku, kde je také fotogalerie.

8.6.2018 V prvním červnovém týdnu hostilo slovenské smart city Nitra první slovenský autobusový veletrh BUS SHOW 2018. Hned první den veletrhu, 5. 6. 2018, ještě před jeho vlastním zahájením, jej uvedla konference „Elektrické autobusy pre mesto“, pořádané konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Tato konference navazuje na svoji českou verzi „Elektrické autobusy pro město“, která proběhla v uplynulých letech již šestkrát a stala se tradičním doprovodným programem veletrhu Czechbus v Praze. Odborným garantem a moderátorem konference byl Jakub Slavík, majitel a hlavní konzultant pořádající firmy.

Konference, její partneři a účastníci

Konference „Elektrické autobusy pre mesto“ se konala pod záštitou města Nitra, s nímž pořádající konzultační firma spolupracuje při vytváření konceptu smart city, a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, které zastřešuje Integrovaný regionální operační program (IROP). Na fotografii vpravo je primátor města Nitry Jozef Dvonč (s mikrofonem) a Jakub Slavík, odborný garant konference. Záštitu konferenci dále udělilo Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky a Dopravný podnik mesta Košice. Průmyslovými partnery konference byly společnosti ABB, Ekova Electric, Chariot Motors, Škoda Electric a Volvo. Dalším z partnerů byl Dopravný podnik Bratislava.

Konference se zúčastnilo přes 80 účastníků, v převážné většině vrcholových politiků a řídících pracovníků na úrovni municipalit a dopravců, včetně všech významných městských dopravců. Z toho je patrno, že o problematiku elektrických autobusů je na Slovensku velký zájem na všech významných úrovních rozhodování – jak provozní, tak politické. Přitom je třeba vzít v potaz strukturu osídlení na Slovensku: Je zde přibližně 140 měst, z toho polovina má méně než 10 tis. obyvatel a pouze půlmiliónová Bratislava a cca čtvrtmiliónové Košice mají nad 100 tisíc obyvatel. Elektrifikovanou městskou drážní dopravu (tramvaje a/nebo trolejbusy) provozuje celkem pět slovenských měst (oproti například sedmnácti v ČR).

Elektrické autobusy v kontextu smart city

Elektrickými autobusy zde rozumíme především bateriové elektrobusy, ale také trolejbusy s bateriovými zásobníky energie pro nezávislý provoz (tzv. parciální trolejbusy), plug-in hybridní autobusy (tedy elektrobusy doplněné o diesel-hybridní pohon) nebo palivočlánkové elektrobusy, kombinující baterie s vodíkovými palivovými články.

Elektrické autobusy představila tato konference ne pouze jako vozidla, nýbrž jako ucelené dopravní systémy v kontextu smart city – není proto náhodou, že tuto konferenci hostilo úspěšně se rozvíjející smart city Nitra. Aby byl jejich provoz nejen ekologický, ale také efektivní, nelze totiž jednoduše nahradit dieselový autobus elektrickým „kus za kus“, nýbrž je třeba připravit a implementovat ucelený projekt elektrických autobusů, zahrnující optimální výběr vozidel a energetické infrastruktury s podporou ostatních moderních technologií a provozních opatření. To konečně ukázaly například zkušenosti z německého Bonnu v rámci evropského projektu ZeEUS.  

Zapojení elektrobusů (a elektrické dopravy obecně) do kontextu smart city se synergiemi mezi dalšími inovativními technologiemi, například v oblasti odbavování cestujících, chápou a prakticky aplikují mj. dvě největší slovenská města a jejich dopravní podniky, Bratislava a Košice.

Technologie elektrických autobusů – aktuální stav a vývojové trendy

V současné době lze sledovat následující hlavní směry v rozvoji elektrických autobusů:

Elektrobusy jsou nezávislé na trolejové infrastruktuře, dobíjené buďto jedenkrát denně (tzv. „noční“ elektrobusy) nebo průběžně během denního provozu (průběžně dobíjené elektrobusy). Zdrojem energie jsou zpravidla lithium-iontové baterie. Jeden z partnerů konference, bulharský výrobce Chariot Motors, nicméně představil (vůbec poprvé v česko-slovenském prostředí) úspěšně se rozvíjející technologii průběžně dobíjených elektrobusů, u nichž jako zásobník energie slouží superkapacitory, umožňující dojezd na jedno nabití až 15 km a oproti bateriím nabízející řadu provozních výhod. Tato technologie se nabízí k řešení problému průběžného dobíjení u elektrifikovaných dopravních podniků s využitím jejich stávající stejnosměrné sítě, kde přímé nabíjení baterií pantografem z troleje trvá neúměrně dlouho (řádově desítky minut), zatímco rychlé dobíjení suerkapacitorů je co do délky srovnatelné se čtyřpólovým nabíjením vysokými výkony (řádově jednotky minut).

Nabíjecí infrastruktura pro elektrobusy směřuje ke standardizaci rozhraní vozidlo-nabíjecí stanice, aby bylo možné využívat výhody velkosériové výroby a zároveň se předešlo uzamčení zákazníka (vendor lock-in), tedy jeho závislosti na jednom dodavateli. Světovou ofenzívu zažívá zejména standard CCS/Combo a průběžné dobíjení pantografovou konzolí typu OppCharge spouštěnou z pylonu na ližiny ve střeše vozidla, prosazované zejména nadnárodními výrobci ABB a Volvo, ale i například ostravským dodavatelem Ekova Electric. Jiní výrobci, například Škoda Electric, sledují spíše maximální univerzálnost řešení podle požadavků konkrétního zákazníka.

Parciální trolejbusy představují trolejbusy s bateriovými zásobníky energie. Jsou využívány zejména jako velkokapacitní páteřní systém zpravidla tam, kde již existuje trolejová infrastruktura. Bateriové zdroje energie zde slouží jako prostředek k celkovému zefektivnění provozu při zachování plně bezemisního provozu. Trolejbusy s bateriovým zásobníkem se stále více stávají v trolejbusové dopravě standardem, protože nejsou tak provozně zranitelné, jako trolejbusy bez zásobníku energie, ani tak neekologické, jako trolejbusy s dieselovým prodlužovačem dojezdu. Mají však provozní omezení dané kapacitou baterií a nabíjecími výkony.

Palivočlánkové autobusy, využívající jako zdroj energie kombinaci vodíkových palivových článků a baterií, se rozvíjejí zejména v Západní Evropě. Jejich počty se zde aktuálně pohybují řádově ve stovkách. Tato technologie nabízí dojezd srovnatelný se spalovacím motorem při lokálně bezemisním provozu, má však nároky na vodíkovou plnicí infrastrukturu a je stále poměrně nákladná i v porovnání s bateriovými elektrobusy.

Ekonomika a financování elektrických autobusů – současnost a výzvy do budoucna

Elektrické autobusy představují plně bezemisní alternativu k autobusům se spalovacím motorem. Po technické stránce jde již o poměrně zralý produkt, oproti klasickým autobusům však postrádají potřebnou velkosériovost výroby a z ní plynoucí ekonomii z rozsahu. Tyto dopravní prostředky jsou proto stále nejméně 2 – 3 krát dražší než dieselové autobusy. Elektrické autobusy mají úspornější provoz, zejména pokud jde o palivo/energii a údržbu, ne však natolik, aby úspory provozních nákladů vykompenzovaly zvýšenou investici. Je proto třeba jejich pořízení dotovat z veřejných zdrojů. Tato dotace de facto představuje společenské výdaje na zdravější prostředí ve městech, které se vrátí nepřímo, zejména prostřednictvím snížených výdajů na zdravotnictví nebo atraktivity města pro bydlení a podnikání, a z toho plynoucích příjmů.

Na evropské úrovni jsou dnes patrné především dotace do výzkumu, vývoje a inovací. Tyto dotace jsou nicméně roztříštěné a nepokrývají plně potřebu investic. Vzniká tak riziko, že se výsledky výzkumu (stále dokonalejší elektrické autobusy) neuplatní v praxi. Tato politika může v důsledku ohrozit udržitelnou městskou mobilitu v EU. K tomu vydala stanovisko i Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP), kde apeluje na investiční podporu udržitelné městské mobility ze zdrojů EU i po r. 2020.

Jediný zdroj financování elektrických autobusů ze zdrojů EU pro Slovensko dnes reprezentuje Integrovaný regionální operační program (IROP) v gesci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Na podporu elektrických (a dalších nízkoemisních) autobusů byla v roce 2017 otevřena výzva platná pro Bratislavský, Košický a Žilinský samosprávný kraj, která podpořila mj. nákup 29 elektrobusů a 16 diesel-hybridních autobusů. Klíčem k jejich výběru plánů udržitelné mobility (PUM). V programovém období 2014+ jsou plánovány další výzvy, opět podmíněné alespoň zahájenou přípravou PUM a dostatkem zdrojů. Výzvy pro nízkoemisní autobusy tak mohou v blízké době očekávat například VUC Košice, Prešov, Trnava a Trenčín nebo města Prešov případně Nitra. Po skončení tohoto programového období je nicméně budoucnost dalších investičních dotací ze zdrojů EU nejistá, s ohledem na výše uvedenou dotační politiku i na snížený objem zdrojů v důsledku odchodu Velké Británie z EU.

Je proto žádoucí, aby vznikly zdroje spolufinancování elektrických autobusů na národní úrovni, tak jako je tomu v mnoha západoevropských zemích. Jako možnost se nabízí například zahrnutí nějaké formy podpory elektrických autobusů do připravované „Investičnej platformy smart city“ v gesci Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Kromě toho jsou k dispozici zdroje a nástroje bankovního financování. Na evropské úrovni se nabízejí zvýhodněné úvěry Evropské investiční banky, s níž nabízejí zprostředkování kontaktu i komerční banky. Tyto banky zpravidla nabízejí pro projekty elektrických autobusů také vlastní standardní bankovní nástroje, jako je finanční či operativní leasing nebo úvěr.

Lze očekávat, že tyto zdroje budou nabývat stále více na významu a bude zapotřebí se naučit s nimi pracovat.

Jakub Slavík

Foto © redakce Smartcityvpraxi.cz

Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

Jakub Slavík: Elektrické autobusy ve smart city, jejich technologie a financování – úvod do situace

 Marek Mitošinka: Možnosti financovania nízkoemisných vozidiel z fondov EÚ

Richard Majza: Elektrické autobusy pre moderné mesto Košice

Milan Urban: Elektromobilita v DPB

Radko Manda: Volvo a elektromobilita

Vladimír Kukučka: Dobíjacia infraštruktúra pre elektrické autobusy

Eva Pražáková: Unikátní řešení pro chytrá města

Filip Ferferiev: Chariot Ultra Capacitor e-bus

 Partneři konference Elektrické autobusy pre mesto

Fotogalerie:
  


 
 Přečtěte si také:

Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services