Přečtěte si: Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Zpráva z konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“: Slovensko rozvíjí koncept smart city, zájem municipalit i průmyslu

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

23.5.2019 Ve slovenské Nitře se dne 21. 5. 2019 konala konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“. Jak název napovídá, konference byla doprovodným programem 25. ročníku slovenského veletrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvětlení a telekomunikací ELO SYS. Konferenci pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Tato konference navazuje na svoji českou verzi Smart city v praxi, která proběhla v uplynulých letech již čtyřikrát a stala se tradičním doprovodným programem veletrhu AMPER v Brně. Odborným garantem a moderátorem konference byl Jakub Slavík, majitel a hlavní konzultant pořádající firmy. Konference měla publicitu i ve slovenských médiích, např. TV Nitrička (TV Nitrička o konferenci napsala zde).

Partneři, účastníci a celkové zaměření konference

Konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“ se konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, které je hlavním nositelem podpory inovací a implementace konceptu smart city na vládní úrovni. Záštitu poskytla také města Kežmarok a Žiar nad Hronom, úspěšně rozvíjející koncept smart city na Slovensku. V neposlední řadě udělil konferenci záštitu i Dopravný podnik mesta Košice, druhý největší městský dopravce na Slovensku podporující rozvoj čisté městské mobility (kromě jiného provozovatel největšího parku elektrobusů v česko-slovenském regionu).

Jako průmyslový partner konference se představila společnost TECO a. s. z České republiky s inovativním a univerzálně využitelným řídicím systémem Tecomat Foxtrot aplikovatelným prakticky na jakoukoli oblast městské infrastruktury s vysokou úrovní kyberbezpečnosti. Tuto společnost zde zastupoval její generální ředitel Jaromír Klaban. Dalším partnerem byla společnost JDC s.r.o. zastupující na slovenském trhu tchajwanského výrobce MEAN WELL, nabízejícího například chytré jednotky pro efektivní autonomní řízení veřejného osvětlení nebo pro řízení inteligentních budov podle celosvětově standardizovaného systému automatizace budov KNX, jak prezentoval její ředitel Juraj Klein.

Konference se zúčastnilo kolem 70 účastníků, v převážné většině vrcholových politiků a řídících pracovníků na úrovni municipalit a krajů. Z toho je patrno, že o problematiku smart city je na Slovensku zájem na úrovni politické i administrativní. V této souvislosti je třeba vzít v potaz strukturu osídlení na Slovensku: Je zde přibližně 140 měst, z toho polovina má méně než 10 tis. obyvatel a pouze půlmiliónová Bratislava a cca čtvrtmiliónové Košice mají nad 100 tisíc obyvatel. Slovenská smart cities jsou tedy rozvíjena zvláště v prostředí malých a středních měst, čemuž odpovídají i finanční možnosti a potřeba konkrétních kroků, bez přebujelé administrativy kolem plánování a implementace konceptu smart city, jak je tomu někdy u velkých metropolí.

Této situaci odpovídal program konference.

Uvedla jej prezentace zástupkyně Ministerstva hospodárstva SR generální ředitelky Miriam Letašiové k vládní podpoře konceptu smart city na Slovensku a úvodní přednáška odborného garanta konference Jakuba Slavíka (foto vpravo) o obecných zákonitostech a praktických zkušenostech při vytváření chytrých měst a obcí. Následovaly ukázky inovativních technologií dodávaných partnery konference.

Odpolední blok patřil workshopu k výměně zkušeností partnerů a účastníků konference a k problematice vytváření strategie smart city krok za krokem, vedenému odborným garantem konference.

Jako další zdroj názorných příkladů toho, jak moderní technologie pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy, obdrželi účastníci konference příležitostnou publikaci portálu Smartcityvpaxi.cz Příběhy chytrých pomocníků.

Vládní podpora smart city na Slovensku

Strategickou úroveň rozvoje měst a obcí na Slovensku pokrývá dokument „Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030“ Ministerstva dopravy a výstavby SR. Tento dokument stanoví vizi a principy dalšího rozvoje měst v oblasti ekonomické, sociální a environmentální, přičemž bere v úvahu také vztahy měst a jejich okolí. Implementaci konceptu smart city fakticky podporuje, i když je zde tento pojem zmíněn pouze v obecné rovině.

Základem podpory vlastní implementace konceptu smart city na Slovensku je dokument MH SR Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách, který vidí podstatu smart city v zavádění inovativních, intefgrovaných řešení v městech a regionech, přičemž zdůrazňuje, že tyto technologie nejsou cílem samy o sobě, nýbrž prostředkem ke zvýšení kvality života a zlepšení podnikatelského prostředí. Dokument i prezentace MH SR na konferenci ukazují různé možnosti a zdroje financování projektů smart city s využitím veřejných a soukromých zdrojů, přičemž dotační programy relevantní k projektům smart city jsou (podobně jako v ČR) v gesci různých odvětvových ministerstev. Klíčovým faktorem úspěchu je spolupráce veřejného a soukromého sektoru, jejich vzájemná komunikace a rozvíjení prostředí nakloněného inovacím. Za důležité pro další vývoj je v neposlední řadě považován jednotný metodický přístup k rozvoji smart city a spolupráce zapojených ministerstev.

Prezentuje Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR

První zkušenosti z pilotní výzvy pro projekty inovativních řešení pro města s podporou MH SR pro malé a střední podniky, vyhlášené v roce 2018, by měly být známy a publikovány během roku 2019.

Obecné zákonitosti konceptu smart city a jeho vytváření

Jak zaznělo na konferenci, smart city představuje koncept strategického řízení města, obce nebo regionu, při němž jsou využívány moderní technologie takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými oblastmi činností s cílem zvýšit kvalitu života občanů v daném městě, tím zvýšit jeho atraktivitu pro bydlení a podnikání, a následně tím zvýšit jeho ekonomickou úroveň. Technologie jsou v tomto procesu prostředkem, nikoli cílem samy o sobě. Důležitým aspektem smart city je i zelená infrastruktura města, která významně přispívá ke kvalitě života.

Ekonomický a sociální smysl smart city představuje objektivně daný „motor“ smart city, který funguje nezávisle na tom, jak je tento koncept pojmenován.

Tímto vymezením je mj. dán i vztah mezi konceptem smart city a Místní agendou 21: Mají odlišnou historii a odlišné nositele na vrcholové úrovni, scházejí se však u strategického řízení měst a jejich cíle jsou velmi podobné. Je proto třeba nedopustit, aby si tyto koncepty navzájem zjevně či skrytě „konkurovaly“.

Základem implementace konceptu smart city je jeho strategický dokument, který vymezuje problémy k řešení, stanoví základní cíle smart city a jejich provázanost s ostatními strategickými cíli a dokumenty města, definuje potřebné rozvojové projekty smart city a dává jim systém a strukturu a v neposlední řadě stanoví harmonogram úkolů a odpovědnosti za jejich splnění.

Konkrétní implementační projekty smart city, jimiž se strategie naplňuje, mohou pokrývat veškerou infrastrukturu smart city – městskou mobilitu, inteligentní energetiku a služby a informační a komunikační technologie. U všech těchto projektů je třeba rozlišovat mezi investičními projekty, nabízejícími inovativní, ale již hotové technologie přístupné na trhu za plnou cenu a s plnou zodpovědností dodavatele za spolehlivé fungování, a dále projekty vývojovými či demonstračními, kde město slouží jako „živá laboratoř“ pro dosud nehotové produkty, nároky na jeho finance jsou proto minimální, ovšem nemůže očekávat stoprocentní spolehlivost u řešení teprve vyvíjených. Nepochopení nebo záměna těchto dvou typů projektů mohou vést k vážným nedorozuměním.

Inovativní řešení, která jsou náplní implementačních projektů smart city, prozatím někdy bývají při pořízení více či méně závislá na dotačních zdrojích. Mohou však být i komerčně zcela soběstačná tím, že se investice vrátí formou úspor provozních nákladů nebo jinak. Vždy je třeba při jejich zavádění ohlídat konkrétní užitek technologií pro občany daného města a související celospolečenské efekty.

Zkušenosti slovenských měst

Smart city Kežmarok ukazuje, jak i relativně malé město (cca 16 tis. obyvatel) může přistupovat k implementaci tohoto konceptu systémově. Koncept „Smart Green City Kežmarok“, který představil jeho primátor Ján Ferenčák, je provázaný s ostatními strategickými dokumenty v rámci uceleného programu hospodářského a sociálního rozvoje města. Pozornost je přitom věnována zejména rozvoji komunitního života a aktivnímu zapojování občanů do dění ve městě včetně participativního rozpočtování. Velkou roli hraje rovněž pocit bezpečí, podporovaný moderními technologiemi. Implementace smart city přiměřeným způsobem pokrývá všechny pilíře jeho infrastruktury – městskou mobilitu, inteligentní energetiku a služby a informační a komunikační technologie. Velkou roli přitom hraje zdánlivě neviditelná síť optických kabelů ve městě, zajišťující vysokorychlostní internet. Implementace inovativních technologií v Kežmarku využívá pestrou škálu dostupných finančních zdrojů.

Prezentuje Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok

Devatenáctitisícový Žiar nad Hronom využívá při implementaci moderních technologií jak investiční projekty, tak zapojení města jako živé laboratoře do vývojových projektů, jak uvedl jeho přednosta Juraj Miškovič. V obou případech město dbá na jejich praktický užitek ve formě finanční, sociální a ekologické. Jsou zde již zkušenosti s nabídkami průmyslových firem, jejichž „smart“ technologie nemusí samy o sobě efektivně řešit problém města – záleží na způsobu jejich nasazení, tedy na správném definování projektu, a dále na správném definování předmětu veřejného zadávání a následně předmětu smlouvy mezi městem a dodavatelem řešení. Projekty inovativních technologií v Žiaru nad Hronom pokrývají zejména oblast odpadového hospodářství, dopravy v klidu, podpory cyklodopravy, podpory zapojení obyvatel do řízení města a další projekty v oblasti ochrany přírody, správy majetku a městské mobility.

Prezentuje Juraj Miškovič, prednosta Mestského úradu Žiar nad Hronom

Příkladem úspěšného rozvoje čisté městské dopravy je město Košice a jeho dopravní podnik, kde vedle tramvajové dopravy slouží také více než dvacet elektrobusů, s významnými přínosy při úsporách emisí a snížení hluku, jak na konferenci prezentoval provozní ředitel DP mesta Košice Roman Danko. Jejich plynulý provoz podporují moderní technologie zajišťující například preferenci MHD na křižovatkách. Z rozboru nákladů je zřejmé, že pořízení e-busů je významně, ale ne zcela kompenzováno nižšími provozními náklady oproti dieselovým autobusům, především náklady na energii a údržbu. Město má v úmyslu obnovit trolejbusovou dopravu v podobě parciálních, tedy bateriových trolejbusů nabíjených během jízdy, vzhledem k stále funkční trolejové infrastruktuře. Další podporovanou oblastí čisté mobility v Košicích je například mikromobilita v podobě sdílených bicyklů v návaznosti na síť MHD.

Prezentuje Roman Danko, riaditeľ prevádzky, Dopravný podnik mesta Košice

Shrnutí

Je zřejmé, že na Slovensku, podobně jako v ČR, je na úrovni měst zájem o koncept smart city s využíváním inovativních technologií a tento zájem má vládní podporu. Rovněž je zřejmé, že k implementaci smart city je nutno přistupovat v partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, s plným vědomím možností a omezení zaváděných inovativních technologií a potřeby vícezdrojového financování. V neposlední řadě nelze pominout lidský faktor – užitek občanů jako cíl vedoucí k hospodářské prosperitě města a potřeba vzájemného porozumění mezi jednotlivými hráči ve veřejném a soukromém sektoru na různých úrovních řízení.

Jakub Slavík

Foto © redakce Smartcityvpraxi.cz

Děkujeme všem partnerům za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za zajímavé podněty pro další rozvoj inteligentních měst, obcí a regionů.

Partneři konference

Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

Miriam Letašiová: Slovensko na ceste k Smart Cities

Jakub Slavík: Praktické zkušenosti konzultanta při rozvíjení konceptu smart city

Jaromír Klaban: Řídicí technologie Tecomat Foxtrot – zajímavé aplikace pro smart city

Juraj Klein: Moderné technologie MEAN WELL v napájaní a riadení

Ján Ferenčák: Smart Green City Kežmarok

Juraj Miškovič: Skúsenosti a vízie v SMART riešeniach Žiar nad Hronom

Roman Danko: Elektrické autobusy a trolejbusy v meste Košice

Jakub Slavík: Workshop k implementaci chytrých měst a možnostem moderních technologií v městech a obcích

Fotogalerie:


Prezentuje Jaromír Klaban, generální ředitel společnosti TECO
Prezentuje Juraj Klein, ředitel společnosti JDCNa fotografii zleva: Juraj Miškovič, prednosta Mestského úradu Žiar nad Hronom, Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, Jakub Slavík, odborný konzultant a garant konference, Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR


 Přečtěte si také:

Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services