Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy: Zpráva z konferencí Smart city v praxi IX a Efektivní elektromobilita v organizacích IV

Prezentace z obou konferencí jsou k dispozici ke stažení na konci zprávy.

21.3.2024 Ve dnech 19. a 20. 3. proběhly, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER, v areálu brněnského výstaviště dvě odborné konference pořádané provozovateli tohoto portálu: 9. ročník konference Smart city v praxi a 4. ročník konference Efektivní elektromobilita v organizacích. Konference byly zaměřeny na moderní technologie v mobilitě, energetice a dalších oblastech, včetně problematiky strategického řízení a financování. Konferencí se dohromady zúčastnilo na 130 odborníků z řad veřejných služeb, municipalit, dopravců, škol a dalších relevantních organizací.

Záštity konferencím a partneři

Záštitu oběma konferencím, jakož i celému veletrhu AMPER, poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Konference Smart city v praxi IX měla rovněž záštitu Ministerstva pro místní rozvoj, v jehož gesci se koncept smart city rozvíjí a které zde zároveň prezentovalo podporu tohoto konceptu z vládní úrovně. Další záštitu poskytlo hostitelské město Brno, které zde zároveň předvedlo některé své zajímavé projekty smart city. V této souvislosti byla také poodhalena připravovaná publikace o chytrém Brně z autorské dílny pořadatelů této konference.

O konference měli zájem také průmysloví partneři, v čele s významným automobilovým výrobcem Daimler Truck a skupinou ČEZ, reprezentovanou divizí ČEZ – futurego. Dále to byl významný dodavatel řešení pro automatizaci TECO, informační technologická firma Cyclomedia Technology, dodavatel nabíjecích stanic ejoin CZ, dodavatel flexibilních solárních panelů na autobusy Sono Motors  a v zastoupení firem zabývajících se problematikou baterií také Český bateriový klastr.

Partnery konferencí byly i městské společnosti – pražský Operátor ICT a brněnská společnost pro odpadové hospodářství SAKO.

Konference smart city v praxi IX

Konference Smart city v praxi IX byla již tradičně orientována na strategické řízení smart cities a technickou infrastrukturu pokrývající široké spektrum smart city od městské mobility, přes chytrou energetiku až po rozmanité další využití informačních a komunikačních technologií.

V oblasti strategického řízení ukázal odborný garant konference a hlavní konzultant pořádající firmy Jakub Slavík na příkladu konkrétní strategie smart city některé kritické chyby, jichž se lze při zpracování takovéto strategie dopustit. Na dalších příkladech úspěchů i neúspěchů, shrnutých v publikaci „Aby chytré město nebylo hloupé“ zpracované týmem autorů pořádající firmy, ukázal rozumný a nerozumný přístup k implementaci konceptu smart city.  

V oboru městské mobility se účastníci mohli seznámit s aktuální nabídkou společnosti Daimler Truck v oboru těžkých elektrických vozidel pro městské služby, stejně jako například se zkušenostmi Prahy při řešení mnohdy kontroverzní městské mikromobility.

V oblasti energetiky a služeb zaujalo téma energetického managementu měst a obcí a jeho technické podpory pomocí technologií společnosti TECO. Tato problematika je velmi aktuální zejména v souvislosti s fenoménem komunitní energetiky.

Oblast informačních a komunikačních technologií zde reprezentovalo řešení firmy Cyclomedia Technology pro inteligentní plánování měst a správu majetku ve veřejném prostoru.

Kultivací veřejného prostoru z pohledu městské zeleně se zabývala přednáška konzultantky Kateřiny Totové, doplněná příkladem z vlastní praxe.

Zástupce města Brna popsal zavedené i plánované chytré projekty v Brně a od zástupce OICT se účastníci dozvěděli, jak Praha podporuje mikromobilitu ve městě.

Mercedes-Benz eEconic 300

Konference Efektivní elektromobilita v organizacích IV

Konference Efektivní elektromobilita v organizacích IV se nesla v duchu elektrické dopravy jako praktického prostředku pro konkrétní užitek provozovatelů vozidel, konečných uživatelů dopravních služeb a dalších lidí ovlivněných dopravou.

Konferenci v tomto duchu otevřel hlavní konzultant pořádající firmy Jakub Slavík, který seznámil přítomné s aktuálními trendy v elektromobilitě. Na konkrétních příkladech přitom ukázal výzvy, jimž elektromobilita aktuálně čelí, ať už jde o bateriová nebo palivočlánková (vodíková) vozidla. V této souvislosti mj. upozornil na relativitu tzv. „zelené“ elektrické energie či „zeleného“ vodíku: Obnovitelé zdroje energie jsou čisté, klimaticky neutrální a „zadarmo“, totéž však neplatí pro zařízení na přeměnu jejich energie na energii elektrickou. Je pak třeba hledat co nejefektivnější řešení z pohledu praktického užitku, ochrany přírody a klimatu i ekonomiky, přičemž ideální řešení prozatím neexistuje.


Nabídku trhu a praktické zkušenosti z oboru elektrických těžkých nákladních vozidel a vozidlové platformy reprezentoval za výrobce zástupce automobilky Daimler Truck. Za uživatele to byl zástupce městské společnosti SAKO Brno, provozující elektrické automobily pro svoz komunálního odpadu.

Obor nabíjecí infrastruktury a sofistikovaných řešení pro chytré nabíjení elektromobilů, zejména jejich rozsáhlejších parků, zde reprezentoval výrobce nabíjecích stanic ejoin CZ a dodavatel energie i technologií ČEZ futurego, reprezentující spolupráci skupiny ČEZ a dodavatele souvisejících energetických služeb ČEZ ESCO.  

Aktuální otázky z oboru baterií a bateriového průmyslu v ČR pak přiblížil zástupce Českého bateriového klastru.

V neposlední řadě byli účastníci konference seznámeni s podporou elektromobility na vládní úrovni. Tu zde reprezentovali zástupci odvětvových ministerstev podílejících se na finanční podpoře elektromobility, tedy Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. 

Před Kongresovým centrem byl vystaven nákladní elektrický automobil pro svoz odpadu společnosti SAKO Brno.

Shrnutí

Obě konference se nesly v duchu potřeby praktických přínosů konceptu smart city a elektromobility pro uživatele, provozovatele a další ovlivněné obyvatele. Tyto přínosy poskytuje nejen technika, ale také promyšleně rozvíjená zelená infrastruktura.

Konference poukázaly na vývoj v oblasti „chytrých“ technologií v oboru mobility, energetiky a informatiky, zároveň však také varovaly před bezmyšlenkovými zjednodušeními při jejich zavádění. Jako způsob, jak takové bezmyšlenkovosti zabránit, nabídly konference strategický přístup respektující základní pravidla ekonomiky a managementu a v neposlední řadě i přírodních zákonů, na něž nelze zapomínat ani v „zelené“ politice.   

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Děkujeme všem partnerům za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za účast a zajímavé podněty.

     

           

Prezentace z konference smart city v praxi IX ke stažení:

Věra Karin Brázová: „Smart City: Od konceptu k realitě – nástroje a příklady z praxe“

Jakub Slavík: Inspirace i poučení z chyb českých smart cities – zkušenosti konzultanta

David Chleboun: Využití elektrických nákladních vozidel v městských službách

Dominika Doláková: Inteligentní plánování měst a správa majetku ve veřejném prostoru

Kateřina Totová: Význam architekta a krajinářského projektanta pro městské plánování

František Kubeš: Brno – aktuální aktivity a projekty v oblasti chytrých měst
         
Ondřej Šárovec: Mikro-mobilita ve městě a jak na ní

Jaromír Klaban: Aktivní odběrné místo. Základní stavební blok efektivního energetického dispečinku Smart obce/města

Peter Sinsky: Solární řešení pro autobusy

   

Prezentace z konference Efektivní elektromobilita v organizacích IV ke stažení:

Martin Voříšek: Národní akční plán čisté mobility a podpora ze strany MPO

Jan Bezděkovský: Podpora čisté mobility z pohledu Ministerstva dopravy ČR, dotační výzvy OPD a aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility

Dominica Tchaou: Podpora elektromobility v gesci Ministerstva životního prostředí

Jakub Slavík: Elektromobilita v praxi – od problému k řešení, ne naopak

David Chleboun: Zkušenosti z provozu prvních elektrických nákladních vozů v ČR
 
Martin Schejbal,Ondřej Chytil: Novinky z elektromobility od ČEZ - futurego
          
Silvester Buček: Nové sofistikované řešení pro firemní flotily, bytové domy i nabíjení e-busů a e-trucků

Jan Vejbor: Hodnotový řetězec baterií v České republice – představení Českého bateriového klastru

Roman Bína: Dva roky za volantem elektrického popeláře

Peter Sinsky: Solární řešení pro autobusy    

 Přečtěte si také:

Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde

Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services